Musicoteràpia en el CEE Joan XXIII

5/6/17

El passat mes de maig va finalitzar el projecte que ABAMU ha desenvolupat al CEE Joan XXIII d'Inca, gràcies als doblers recaptats pel festival Incajazz 2016. Han estat 6 mesos de sessions, amb quatre grups diferents. Una trentena d'alumnes s'han pogut beneficiar de les sessions de musicoteràpia. Han tocat, han experimentat i, sobretot, han sonat.


El pasado mes de mayo finalizó el proyecto que ABAMU ha desarrollado en el CEE Juan XXIII de Inca, gracias a los fondos recabados por el festival de música Incajazz 2016. Han sido seis meses de intervención, con cuatro grupos diferentes. Unos treinta alumnos se han podido beneficiar de las sesiones de musicoterapia. Han tocado, han experimentado y, sobre todo, han sonado.


En concret, han participar a vint sessions de musicoteràpia. Quatre musicoterapeutes associats a ABAMU s'han engrescat en un projecte que ha fet entrar, per primera vegada, la musicoteràpia a aquest centre d'educació especial. I, tot i que sabem que mig any d'intervenció és un període molt limitat, sí hem pogut treballar objectius concrets com fomentar la concentració dels participants, escoltar com sonen els companys i respectar el seu torns, hem treballat la psicomotricitat fina a través de l'exploració de diversos instruments i també hem identificat i gestionat les emocions, a través de la música.


En concreto, han participado en veinte sesiones de musicoterapia. Cuatro musicoterapeutas asociados a ABAMU se animaron con un proyecto que ha hecho entrar, por primera vez, la musicoterapia en este centro de educación especial. Y, aunque sabemos que medio año de intervención es un periodo muy limitado, sí hemos podido trabajar objetivos concretos como fomentar la concentración de los participantes, experimentar como suenan sus compañeros y respetar los turnos, hemos trabajado la psicomotricidad fina a través de la exploración de instrumentos musicales y también hemos identificado y gestionado emociones, a través de la música.


En definitiva, musicoteràpia per i per a tots, que ens ha tornat a transmetre que l'experiència viscuda és un font contínua d'aprenentatge. Escoltam i sentim, tocam i sonam i, gràcies a l'experiència musical, integram i aprenem.

En definitiva, musicoterapia por y para todos, que nos ha vuelto a transmitir que la experiencia musical vivida es una fuente continua de aprendizaje. Escuchamos y sentimos, tocamos y sonamos y, gracias a la experiencia musical, integramos y aprendemos.


Gràcies al CEE Joan XXIII, a l'APIMA del centre i a l'Ajuntament d'Inca! A sonar!

¡Gracias al CEE Juan XXIII, a la APIMA del centro y al Ayuntamiento de Inca! ¡A sonar!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada