L'avaluació a la musicoteràpia

12/6/17

Aquest cap de setmana el musicoterapeuta i professor Gustavo Schulz Gattino ens ha acompanyat, a Palma, per tractar el tema de l'avaluació a la musicoteràpia. Un seminari-taller que, des d'ABAMU, hem impulsat amb molta il·lusió i expectatives que s'han vist assolides.


Ens ha servit per tornar a deixar clar què aporta la nostra professió que no poden oferir altres disciplines: la feina des de l'element musical que tots duim a dins. Intervenim en persones, totes amb la seva musicalitat ens comuniquen, tots sonam. Hem de saber treballar amb les eines d'avaluació de que -només nosaltres com a musicoterapeutes- disposam, per poder valorar, marcar objectius i oferir resultats de la intervenció al pacient, familiars i professionals d'altres àrees.

Este fin des semana el musicoterapueta y profesor, Gustavo Schulz Gattino, nos ha acompañado, en Palma, para hablar sobre evaluación en musicoterapia. Un seminario que, desde ABAMU, hemos impulsado con mucha ilusión y expectativas, que se han visto cumplidas. 


Nos ha servido para dejar claro nuevamente qué aporta nuestra profesión que no pueden ofrecer otras disciplinas: el trabajo desde elemento musical. Intervenimos en personas, todas con su musicalidad nos comunican, todos sonamos. Tenemos que saber trabajar con las herramientas de evaluación que -sólo nosotros como musicoterapeutas- disponemos, para poder valorar, marcar objetivos y ofrecer resultados de la intervención al paciente, familiares y también a profesionales de otras áreas.


GRÀCIES A TOTS ELS ASSISTENTS! SEGUIM CREIXEN! SEGUIM DONANT A CONÈIXER LA MUSICOTERÀPIA A LES BALEARS!

¡GRACIAS A TODOS LOS ASISTENTES! ¡SEGUIMOS CRECIENDO! ¡SEGUIMOS DANDO A CONOCER LA MUSICOTERAPIA EN LAS BALEARES!Musicoteràpia en el CEE Joan XXIII

5/6/17

El passat mes de maig va finalitzar el projecte que ABAMU ha desenvolupat al CEE Joan XXIII d'Inca, gràcies als doblers recaptats pel festival Incajazz 2016. Han estat 6 mesos de sessions, amb quatre grups diferents. Una trentena d'alumnes s'han pogut beneficiar de les sessions de musicoteràpia. Han tocat, han experimentat i, sobretot, han sonat.


El pasado mes de mayo finalizó el proyecto que ABAMU ha desarrollado en el CEE Juan XXIII de Inca, gracias a los fondos recabados por el festival de música Incajazz 2016. Han sido seis meses de intervención, con cuatro grupos diferentes. Unos treinta alumnos se han podido beneficiar de las sesiones de musicoterapia. Han tocado, han experimentado y, sobre todo, han sonado.


En concret, han participar a vint sessions de musicoteràpia. Quatre musicoterapeutes associats a ABAMU s'han engrescat en un projecte que ha fet entrar, per primera vegada, la musicoteràpia a aquest centre d'educació especial. I, tot i que sabem que mig any d'intervenció és un període molt limitat, sí hem pogut treballar objectius concrets com fomentar la concentració dels participants, escoltar com sonen els companys i respectar el seu torns, hem treballat la psicomotricitat fina a través de l'exploració de diversos instruments i també hem identificat i gestionat les emocions, a través de la música.


En concreto, han participado en veinte sesiones de musicoterapia. Cuatro musicoterapeutas asociados a ABAMU se animaron con un proyecto que ha hecho entrar, por primera vez, la musicoterapia en este centro de educación especial. Y, aunque sabemos que medio año de intervención es un periodo muy limitado, sí hemos podido trabajar objetivos concretos como fomentar la concentración de los participantes, experimentar como suenan sus compañeros y respetar los turnos, hemos trabajado la psicomotricidad fina a través de la exploración de instrumentos musicales y también hemos identificado y gestionado emociones, a través de la música.


En definitiva, musicoteràpia per i per a tots, que ens ha tornat a transmetre que l'experiència viscuda és un font contínua d'aprenentatge. Escoltam i sentim, tocam i sonam i, gràcies a l'experiència musical, integram i aprenem.

En definitiva, musicoterapia por y para todos, que nos ha vuelto a transmitir que la experiencia musical vivida es una fuente continua de aprendizaje. Escuchamos y sentimos, tocamos y sonamos y, gracias a la experiencia musical, integramos y aprendemos.


Gràcies al CEE Joan XXIII, a l'APIMA del centre i a l'Ajuntament d'Inca! A sonar!

¡Gracias al CEE Juan XXIII, a la APIMA del centro y al Ayuntamiento de Inca! ¡A sonar!